Jumat, 12 April 2013

Tak Abadi


Aku
Aku

Kau                         Dia
Aku

Kau                         Dia

Kau                         Dia

Tidak ada komentar:

Posting Komentar